Browsing Tag

نقد

آثار دیگران در شرح و نقد اندیشه های آیت الله فیاضی

حضرت آیت الله فیاضی، مانند هر اندیشمند دیگر، شارح دستاوردهای گذشتگان است. لکن ابعاد تفکر این فقیه حکیم، بسا از سطح یک شارح فراتر می رود و نوآوری ها و آرای اختصاصی ایشان را تشکیل می دهد. این نوآوری ها به پایه ای است که آیت الله فیاضی را در