Browsing Category

اجتهاد در معارف

اجتهاد در معارف (در مقابل اجتهاد در فقه و فقهیات) ضرورتی مغفول است. حجم زیادی از توان انسانی، زمانی و امکاناتی حوزه علمیه، صرف موضوع بسیار ضروری اجتهاد در فقه و فرعیات است، و این امر مهم، هرگز صلاحیت توجه به امر اهم را از بین نمی برد.

عقائد و اخلاق، بسیار مهم تر از فقهِ بسیار مهم اند. پس باید همانند روند اجتهاد در فقه در باره ی اخلاق و عقائد نیز اندیشه کرد؛ ادله را دید؛ دلیل ها را با هم سنجید؛ محکم و متشابه را بیرون آورد و به دنبال حقیقت بود. باید به صورت آگاهانه این موضوع را پرورش داد.

مرکز تخصصی فلسفه اسلامی به این موضوع توجه دوباره دارد. مثلا این مرکز، طلاب را به تقدیم پایان نامه در باره اجتهاد در معارف سوق می دهد. این رویکرد در دستور کار معاونت پژوهش مرکز قرار دارد.

همچنین یکی از اقدامات مهم و اصلی در این زمینه مصاحبه با اساتید فن است. مرکز تخصصی فلسفه، گفتگوهایی با اساتید علوم عقلی در حوزه علمیه در موضوع اجتهاد در معارف ترتیب داده است. نتیجه این گفتگوها دستاوردی علمی و عملکردی در خور تقدیر است.

اجتهاد در معارف- استاد خرمیان

اجتهاد در معارف «از چیستی تا مجوز شرعی» - استاد جواد خرمیان مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم در راستای وظایف ترویجی و تحقیقی، سلسله مصاحبه هایی با موضوع اجتهاد در معارف را در دستور کار خود قرار داده است. اساتیدی چون آیت الله…

اجتهاد در معارف استاد حسن معلمی

اجتهاد در معارف- مصاحبه با استاد حسن معلمی اجتهاد در معارف بسیار بیشتر از مقداری که مغفول مانده است، اهمیت دارد. مرکز تخصصی فلسفه اسلامی برای توجه کردن و توجه دادن به این بسیار مهم مغفول همت گماشته است. این مرکز با اساتید حوزه مانند