چرا فلسفه به وجود آمد؟

فلسفه محصول خواهش فطری بشر است

استاد شهید مطهری :

انسان خواه از عهده برآید و خواه بر نیاید نمى‏تواند از کاوش و فعالیت فکرى درباره آغاز و انجام جهان، مبدأ و غایت هستى، حدوث و قدم، وحدت و کثرت، متناهى و نامتناهى، علت و معلول، واجب و ممکن و آنچه از این قبیل است خود دارى کند؛ و همین خواهش فطرى است که «فلسفه» را براى بشر به وجود آورده است. 

فلسفه سرا پاى هستى را جولانگاه فکر بشر قرار مى‏دهد و عقل و فکر انسان را بر روى بال و پر خود مى‏نشاند و به سوى عوالمى که منتهاى آرزو و غایت اشتیاق انسان سیر در آن عوالم است پرواز مى‏ دهد.

مجموعه آثار شهید مطهری، ج‏۶، ص: ۲۸

پیوندک: https://mfalsafe.ir/?p=115017

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.