منابع اجزانمای مفصل

در مقابل منابع عمومی، منابع اجزانمای مفصل و به عبارتی، متون درجه اول فلسفه اسلامی را در سه بخش، بر اساس سه مکتب اصلی حکمت اسلامی بررسی خواهیم کرد:

الف) چند اثر درجه اول از حکمت مشا

ب) آثاری از حکمت اشراق

ج) آثاری چند از حکمت متعالیه

در این آثار، نظر به فرد شاخص مکتب، متکی است. یعنی در مشاء آثار بوعلی، در اشراق آثار شیخ شهید، و در حکمت ملاصدرا، شخص آخوند صاحب اسفار. اما این دیدگاه منحصر در این سه تن نیست و ما باید مکتب را مورد پژوهش قرار دهیم، و نه صرفا رئیس مکتب را!

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.