عیون الحکمة

 

کتاب عیون الحکمة شیخ الرئیس، یک دوره در حکمت به معنای وسیع اصطلاح است. این کتاب به عادت کتب فلسفه مشاء، شامل منطق، طبیعیات و الهیات است[1].

استاد عبدالرحمن بدوی در مقدمه خود بر این اثر بیان می کنند که این کتاب به دلیل ایجاز و پرداختن به رئوس مسائل، برای شرح تفصيلى در تدريس و تأليف مناسب است. همچنین، این اثر، حکمت تقلیدی است. زیرا تنها به اصول عمومی ثابت شده نزد اهل حکمت، به ساده ترین شکل پرداخته و از اشتغال در اختلاف آراء و نقد و بررسی نظرات چشم پوشیده است و اثری مدرسی و تعلیمی است. بنابراین چیزی افزون بر آنچه از حکمت نظری و سینوی در سائر مولفات یافت می شود، نیست.[2]

این اثر تنها در شصت صفحه[3] و به طور ساده به بیان حکمت در سه باب منطق، طبیعیات و الهیات پرداخته است.


[1] ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، نص،ص 1

[2] بدوی عبدالرحمن، مقدمه و تحقیق عیون الحکمة، ص1 ،دارالقلم‏،بيروت،‏ دوم،‏1980 م‏ ،مقدمه و تحقيق از عبد الرحمن بدوى

[3] بر طبق چاپ دارالقلم بیروت

پاسخ