دانشنامه علائی

دانشنامه علائى[۱] تالیف مرحوم شیخ الرئیس ابوعلی سیناست که به زبان فارسی دری نگاشته شده است[۲]و یکى از چند کتاب انگشت‏ شماریست که در قرن چهارم تا اوائل قرن پنجم به زبان شیواى پارسى تألیف شده و باقیمانده است. و مطلقا در زبان پارسى قدیمترین کتابى است که اقسام فلسفه نظرى را در بر دارد، و اکنون هم جز کتاب درّه التاج قطب الدین شیرازى (متوفى بسال ۷۱۰) که بروش فلسفه اشراق نگاشته شده، کتابى چنین جامع بدست نیست.[۳] ابن سینا خود در متن دانشنامه نامى براى این کتاب یاد نکرده است، امّا شاگرد و ندیم وى عبد الواحد محمّد جوزجانى که پس از مرگ شیخ دانشنامه را تدوین کرده است در مقدّمه بخش ریاضى گوید[۴]: «و از بزرگ تصانیف او (ابن سینا) دانش نامه علائى است …»[۵]

این کتاب، در پنج دانش از دانشهای پیشینیان، به گونه ئی مختصر نگاشته شده است. این پنج علم، منطق، طبیعیات، هیئت، موسیقی و متافزیک (علم آنچه بیرون از طبیعت است) هست. گفته شده است که نسخه کامل دانشنامه علائى، پس از کتاب الشفاء مهمترین تصانیف فلسفى شیخ است‏.[۶]

مصنّف علوم را طبق سلیقه خود بروش شرقى ترتیب داده- و الهیات را بر طبیعیات مقدم داشته است‏[۷].علم منطق،‏  ترازوی علوم است. طبیعیات نیز ، علم به چیزهایی است که با حس ادراک می شوند و دارای حرکت و تغییر اند. هیأت دانش آسمانها و ستارگان‏ است. علم موسیقی به تعبیر بوعلی ، باز نمودن سبب‏ ساز  و ناساز  آوازها، و نهادن‏  لحنهاست. اما فلسفه به معنای اخص آن، بخش آخر کتاب است. او روش خود را در این بخش بهره وری از منطق معرفی می کند.

کتاب دانشنامه علائى از نظر کمیّت- و حجم بتالیف دیگر همین مؤلف موسوم بکتاب النجاه نزدیک- و اندکى از آن بزرگتر است، لذا شاگرد مصنف در آغاز علم هندسه از همین کتاب: دانشنامه علائى را به بزرگى وصف کرده است. البته از هفت علم مسطور در نسخه‏هاى کامل دانشنامه، فقط سه بخش اوّل- یعنى منطق، الهى و طبیعى- بقلم خود شیخ است و بقیّه را پس از مرگ وى، خواجه عبد الواحد محمّد جوزجانى فراهم آورده است.

خطبه کتاب، به نام ‏ عضد الدین علاء الدوله ابو جعفر محمد بن دشمنزیار است [۸]. شهمردان بن ابى الخیر  در نزهت نامه علائى، می گوید[۹]:«و شنیدم که خداوند ماضى علاء الدّوله قدّس اللّه روحه- و بقاء دولت خداوند باد جاودانه پاینده و باقى باد!- خواجه رئیس بو على سینا را گفت: «اگر علوم اوایل بعبارت پارسى بودى، من توانستمى دانستن.» و بدین سبب بحکم فرمان دانشنامه علائى ساخت، و چون بپرداخت و عرضه کرد، از آن هیچ در نتوانست یافتن.» این گزارش از شهمردان، خود می تواند دلیل بر درسی بودن کتاب باشد. به علاوه اینکه این کتاب مختصر نگاشته شده است.


[۱] در این بخش از خطبه ی مرحوم بوعلی بر کتاب،استفاده شده است .

[۲] خطبه شیخ

[۳] طبیعیات دانشنامه علائى، مقدمه‏ مصحح، ص: ۵

[۴] دانشنامه علائى. بخش منطق مصحح آقاى مشکاه ص ۱- ۲.

[۵] الهیات دانشنامه علائى    مقدمه    1     نام کتاب ….. ص : ۱

[۶] طبیعیات دانشنامه علائى    مقدمه‏ مصحح    3     دیباچه

[۷] طبیعیات دانشنامه علائى    مقدمه ‏مصحح    3 و۴    دیباچه

[۸] خطبه شیخ

[۹] نسخه کتابخانه مجلس شوراى ملى ص ۱۴.

نظر دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.