امتداد فلسفه اسلامی - مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی

امتداد فلسفه اسلامی

مسئلهی امتداد که آقایان اشاره کردید به عرایض من، من اینجا در این کاغذی که یادداشت کردهام، مجدداً آن را ذکر کردهام. بله، فلسفههای مضاف – مثل فلسفهی علوم انسانی، فلسفهی روانشناسی – خوب و لازم است؛ اینها همان چیزهائی است که امتداد حکمت ما محسوب میشود؛ منتها تکیهی اساسی را باید بگذارید روی مسائل کلان جامعهی اسلامی؛ مثل حکومت. ما وقتی به فلسفههای غرب نگاه میکنیم، میبینیم مسائلی مثل حکومت، اقتصاد، شأن مردم، شأن انسان، طبق نظرات آنها، حل میشود. اینها مسائل بنیادی شاخههای اصلی زندگی و جامعه است؛ اینها باید در فلسفه پاسخ پیدا کند.

 (بیانات در دیدار مجمع عالی حکمت اسلامی 91/11/23)

نشست های امتداد فلسفه

یادداشت های امتداد فلسفه