النجاة من الغرق فى بحر الضلالات

کتاب «النجاة من الغرق فى بحر الضلالات»، اثر شیخ الرئیس آیة الحق، ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، در موضوع حکمت به معنی عام آن است. البته هدف اصلی کتاب، همانگونه که از مقدمه بر می آید ، فلسفه به معنی خاص است. لیکن امور مقدماتی از علم منطق، طبيعيات، هندسة و حساب، هيئت، موسیقی آورده شده است. سپس به فلسفه به معنی علم الهی به شیوه ئی موجز و روشن پرداخته است.

در بحث های مقدماتی ، بنای شیخ، بر اکتفا به میزان مورد نیاز در علم الهی بوده است. بخش الهیات ، شامل مباحث معاد و همچنین حکمت عملی (اخلاق)، نیز است.


 [1]در این بخش از خطبه ی مرحوم بوعلی بر کتاب، استفاده شده است .

پاسخ