Browsing Tag

Islamic civilization

دوره فلسفه و تمدن

از برترین ملاک های تمدن و ترقی تمدنی، علم است. در بین همه دانش ها فلسفه جایگاه واجبی نسبت به امکان علوم دیگر دارد. فلسفه مادر علوم و تامین کننده موضوع تمام دانش هایی است که یک تمدن بالنده بدان نیاز دارد.  مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی حوزه