Browsing Tag

روانشناسی مدرن

دوره جهت فلسفه و روانشناسی

یکی از پایه ای ترین علوم انسانی که در عصر جدید، گسترش بسیار زیادی یافته است، بی تردید دانش «روانشناسی» است که با توجه به اهمیت آن در علوم مختلفی مانند، علوم تربیتی، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانپزشکی و ... جایگاه ویژه ای در قدرت نرم فکری