Browsing Tag

اصول فقه معارف

اجتهاد در معارف استاد حسن معلمی

اجتهاد در معارف- مصاحبه با استاد حسن معلمی اجتهاد در معارف بسیار بیشتر از مقداری که مغفول مانده است، اهمیت دارد. مرکز تخصصی فلسفه اسلامی برای توجه کردن و توجه دادن به این بسیار مهم مغفول همت گماشته است. این مرکز با اساتید حوزه مانند