Browsing Tag

ابن کمونه

اشراق به مثابه یک مکتب فلسفی اسلامی

چیزی که مورد مناقشه و تردید نیست، این است که حکیم شهید، شیخ شهاب الدین یحی بن حبش سهروردی، فیلسوفی فرزانه و در تراز خواجه طوسی، میر داماد، فخر رازی و... چه بسا فراتر از آنها باشد. سخن در مطلبی است که سرّ کم پرداختن به مکتب اشراق