آیین نامه اموزشی

بسمه تعالی

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

مدیریت مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی 

آیین نامه آموزشی سطح سه رشته های تخصصی

مقدمه

به منظور ایجاد نظم بیشتر در اجرای برنامه های آموزشی و وحدت رویه در اصول اجرایی واحدهای آموزشی تخصصی، آیین نامه آموزشی سطح سه رشته های تخصصی با لحاظ مصوبات شورای محترم عالی حوزه های علمیه، جهت تسهیل و تسریع در امور آموزشی مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ می گردد.

تعاریف

الف) مقطع تحصیلی:

مدت زمان معینی که در آن مجموعه ای از دروس منسجم، هماهنگ و به هم وابسته در یک رشته یا گرایش تحصیلی ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک حوزوی سطح دو، سطح سه و سطح چهار منجر شود .

ب)رشته تخصصی:

یعنى مرحله اى از علوم و معارف اسلامى که طلاب شرکت کننده در آن پس از گذراندن  مجموع هاى از برنامه هاى آموزشى، تربیتى و پژوهشى، توانایى پاسخ گویى استدلالى به مسایل مربوط را پیدا  مىکنند.

ج) گرایش تخصصی:

جهت گیری تخصصی در یک رشته تحصیلی است.

د) مرکز تخصصی:

واحد آموزشی حوزوی است که یکی از  رشته های تخصصی مورد نیاز را با گرایش های مربوطه ارائه نماید.

هـ)مؤسسه آموزش عالی:

واحد آموزشی حوزوی است که دو یا چند رشته تخصصی مورد نیاز را با گرایش های مربوطه ارائه نماید .

و) دانش پژوه:

طلبه ای است که در یکی از رشته های تخصصی تحصیل می کند.

ز) شورای واحد آموزشی(شورای مرکز/مؤسسه):

مجموعه ای از مسئولان واحد آموزشی شامل رئیس، معاونان، مدیران گروه های آموزشی، دو نفر از اعضای هیئت علمی، به انتخاب رئیس واحد آموزشی که اعضای حقیقی آن، با حکم رئیس به مدت دو سال به عضویت شورا ،منصوب می شوند. ریاست شورا، بر عهده رئیس واحد آموزشی است و نائب  رئیس آن، معاون آموزش خواهد بود.

ح) شورای آموزش واحد آموزشی:

مجموعه ای است متشکل از معاون آموزش، معاون پژوهش، و مدیرگروه آموزشی )به حسب مورد(  که ریاست این شورا به عهده معاون آموزش خواهد بود

ط) گروه آموزشی:

متشکل از حداقل سه نفر از اعضای هیئت علمی یا مدرسین رشته یا گرایش های مربوطه است.

ی)ساعت درس:

مقدار زمان اختصاص یافته به یک درس می باشد که حداقل ۶۱ ساعت می باشد.

ک) بازپذیری:

پذیرش مجدد دانش پژوهی که پس از گذراندن تعدادی از دروس واحد آموزشی انصراف داده و مجدداً قصد ادامه تحصیل دارد.

فصل اول: نظام آموزشی

ماده۱نظام آموزشی در دوره تخصصی سطح سه مبتنی بر نظام ساعتی – درسی- نیم سالی است و ارزش هر درس با تعداد ساعت های برگزاری آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانش پژوه در یک درس به همان درس محدود است.

ماده۲هرعنوان درسی مقدار یا میزان درسی  است که مفاد و محتوای  آن به صورت نظری حداقل ۶۱ ساعت و به صورت عملی یا مطالعاتی حداقل ۲۳ ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی محاسبه می شود.

ماده۳طول مدت تحصیل در سطح ۲ بدون احتساب پایان نامه حداکثر ۸ نیم سال  میباشد.

تبصره: چنانچه بر اساس مجوز شورای گسترش  حوزههای علمیه و با نظر شورای واحد آموزشی تخصصی برای پذیرفته شدگان سطح ۲ تعدادی از دروس به عنوان پیشنیاز ضروری تشخیص داده شود به ازای گذراندن دروس پیشنیاز حداکثر دو نیم سال تحصیلی به طول مدت مجاز تحصیل افزوده  میشود.

ماده۴هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال بوده و هر نیمسال شامل حداقل ۶۱ و حداکثر ۶۱ هفته آموزشی و دو هفته برای امتحانات است که بر اساس تقویم آموزشی سالانه مدیریت مراکز تخصصی تنظیم  می گردد.

تبصره۱در صورتی که در یک عنوان درسی تعداد جلسات برگزار شده به  حد نصاب )حداقل ۶۱ جلسه( نرسد یا به گونه ای باشد که ارائه محتوای درسی به صورت کامل انجام نپذیرد آموزش موظّّف است این نقیصه را با برگزار نمودن جلسات جبرانی ترمیم نماید. برگزاری امتحان آن درس در پایان نیمسال منوط به اتمام ساعات درسی مورد نیاز می باشد.

تبصره۲: در صورتی که تعداد جلسات برگزار شده در یک عنوان درسی به علت عدم حضور استاد ،کمتر از نصف حد نصاب لازم باشد آموزش موظف است استاد دیگری را برای ادامه درس انتخاب و دعوت نماید در غیر این صورت آن ماده درسی ناتمام تلقی شده و باید در نیمسال بعدی ادامه یابد.

ماده۵. واحدهای آموزشی تخصصی به تشخیص شورای واحد آموزشی، می توانند در هر سال تحصیلی یک نیم-سال تابستانی در مدت ۱ هفته آموزشی با رعایت تبصره یک ماده ۱ برگزار نمایند.

تبصره: شرکت دانش پژوهان در نیم سال تابستانی اختیاری است.

فصل دوم: نام نویسی و انتخاب

ماده ۶پذیرفته شدگان تحصیل در سطح ۲ رشته های تخصصی با شرایط زیر در واحدهای آموزشی تخصصی نام-نویسی می شوند:

الف) قبولی در آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی؛

ب) احراز صلاحیت اخلاقی؛

ج) ارائه گواهی اتمام سطح ۳؛

د) مراجعه در مدت زمان تعیین شده توسط واحد تخصصی.

تبصره: دانش پژوهان مشغول به تحصیل در یک استان در صورتی می توانند در واحد آموزشی تخصصی استان دیگر شرکت نمایند که قبل از نام نویسی، نسبت به انتقال پرونده تحصیلی خود به استان مقصد و ارائه گواهی تأیید انتقال به مرکز مدیریت استان مقصد اقدام نموده باشند.

 ماده۷دانش پژوه  موظف است در هر نیمسال برای انتخاب درس اقدام نماید. عدم اقدام بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیم سال، به منزله ترک از تحصیل خواهد بود.

تبصره۱در صورت عدم مراجعه دانش پژوه در زمان مقرر با عذر موجه، حداکثر تا دو هفته پس از شروع نیم سال تحصیلی حق انتخاب درس خواهد داشت ولی غیبت های این مدت برای وی منظور می گردد و پس از این مدت حق انتخاب و ادامه تحصیل در آن نیم سال را ندارد و آن نیم سال به عنوان مرخصی تحصیلی برای وی محسوب می شود.

تبصره۲مدت زمان این مرخصی جزء مدت مجاز تحصیل محسوب می شود.

ماده۸دانش پژوه می تواند در هر نیم سال تحصیلی، حداقل(۱۰) و حداکثر(۱۴) ساعت از دروس ارائه شده در هفته را انتخاب نماید.

تبصره۱در صورتی که میانگین نمرات نیم سال قبل دانش پژوه حداقل ۶۱ باشد می تواند در نیم سال بعد حداکثر ۶۱ساعت از دروس را در هفته انتخاب نماید.

تبصره۲رعایت این ماده برای دروس پیش نیاز الزامی نیست در هر صورت مجموع دروس انتخاب شده نباید از (۱۶) ساعت بیشتر شود.

تبصره۳در آخرین نیم سال تحصیلی، دانش پژوه از رعایت شرط حداقل و حداکثر مجاز انتخاب درس به شرط آن که از سقف ۶۸ ساعت در هفته تجاوز نکند معاف است.

تبصره۴درصورتی که برای فراغت از تحصیل حداکثر ۱۱ ساعت از دروس باقی مانده باشد ،دانش پژوه می تواند باموافقت شورای آموزش واحد آموزشی و هماهنگی با استاد مربوطه ،امتحان آن درس را در طول نیم سال به صورت معرّّفی به استاد بگذراند.

تبصره۵دانش پژوهی که به صورت مشروط (معدل زیر ۱۴) اخذ درس  می کند جز در آخرین نیم سال تحصیلی خود، حق انتخاب بیش از ۶۱ ساعت درس در هفته را در آن نیم سال ندارد.

ماده۹در نیم سال تابستانی مقدار ساعت درسی در مجموع ۶۱ ساعت خواهد بود.

ماده۱۱ دانش پژوه می تواند در آغاز هر نیم سال تحصیلی، تا دو هفته پس از شروع نیم سال تحصیلی، حداکثر دو درس را اضافه یا حذف نماید مشروط بر آن که تعداد درس های انتخابی وی از حداکثر و حداقل مجاز تجاوز نکند.

ماده ۱۱درصورت  اضطرار، دانش پژوه م یتواند تا ۵ هفته به پایان نیم سال تحصیلی، یکی از درس های خود را با تأیید شورای آموزش واحد آموزشی حذف نماید، مشروط بر آن که غی بتهای غیر موجه وی از حد مجاز تجاوز نکرده باشد و تعداد درس های باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نباشد.

فصل سوم: حضور و غیاب

ماده۱۲. حضور دانش پژوه در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره، الزامی است.

تبصره ۱:  ساعات غیبت دانش پژوه در هر درس نباید از  یک پنجم  تمامی ساعات برگزارشده آن درس فراتر رود.

تبصره۲: در صورتی که غیبت دانش پژوه در هر درس بیش از یک پنجم  گردد و غیبت وی موجــه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود، در چنین وضعیتی رعایت حداقل ساعات درس الزامی نیست و دانش پژوه موظف است پس از اخذ مجدد این درس، در کلاس و امتحان آن درس شرکت نماید.

تبصره۳غیبت غیرموجه بیش از حد مجاز در هر درس، منجر به ثبت نمره صفر در آن درس است و دانش پژوه موظف است پس از اخذ مجدد این درس، در کلاس و امتحان آن شرکت نماید.

ماده۱۳سه تأخیر تا ۶۱ دقیقه در هر ساعت درس، معادل یک ساعت غیبت محسوب می گردد.

ماده۱۴غیبت غیر موجه در امتحان هر درس، موجب ثبت نمره صفر در آن درس شده و دانش پژوه موظف است با انتخاب مجدد درس و هماهنگی با استاد، در امتحان آن شرکت نماید.

ماده۱۵در صورت غیبت موجه در امتحان، آن درس گزارش نشده اعلام می گردد و دانش پژوه باید در اولین فرصت ارائه آن درس، در امتحان آن شرکت نماید.

 ماده۱۶تشخیص موجه بودن غیبت دانش پژوه بر عهده معاون آموزش یا مدیر گروه واحد آموزشی می باشد.

فصل چهارم: مرخصی تحصیلی

ماده۱۷هر دانش پژوه در طول دوره تحصیلی خود، با تأیید معاون آموزش می تواند حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند و مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل وی محسوب خواهد شد.

تبصره: استفاده از مرخصی تحصیلی در نیم سال اول دوره، مجاز نمی باشد مگر در موارد ضروری، به تشخیص شورای آموزش واحد آموزشی.

ماده۱۸. زمان درخواست مرخصی از یک ماه قبل از انتخاب درس تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیم سال است.

فصل پنجم: ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی

ماده۱۹ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  دانش پژوه در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت علمی در کلاس ،ارجاعات علمی، تحقیق درسی و نتیجه امتحان پایان نیم سال صورت می گیرد.

تبصره: برگزار ی امتحان  پایان نیم سال برای هر درس  نظری الزامی است.

ماده۲۱معیار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نمره درس است و نمرات هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می گردد و استاد هر درس، مرجع ارزیابی  دانش پژوه در آن درس است.

 ماده۲۱حداقل نمره قبولی در هر درس ۶۳ است. در صورتی که دانش پژوه موفق به کسب نمره قبولی نشود ملزم به اخذ مجدد درس، شرکت در کلاس و امتحان آن درس میباشد .

تبصره: دانش پژوه می تواند در صورت کسب نمره ۶۱ تا ۶۳ با اخذ مجدد درس تنها یک بار دیگر در امتحان آن درس شرکت نماید.

ماده۲۲ . استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس  را حداکثر ۶۱ روز  پس از برگزار ی امتحان  آن درس به معاونت  آموزش مرکز اعلام نماید.

ماده۲۳ . دانش پژوه م یتواند نسبت به نمره ای که کسب نموده درخواست تجدید نظر نماید.

تبصره۱حداکثر زمان درخواست تجدید نظر برای دانش پژوه ۶۱ روز پس از اعلام نتایج امتحان م یباشد هم چنین اعلام نتیجه نهایی توسط استاد نیز حد اکثر ۶۱ روز است.

تبصره۲نمرات اخذ شده دانش پژوه، پس از اتمام زمان رسیدگی به اعتراضات و تجدید نظر ، غیر قابل  تغییر است.

ماده۴ ۲تمامی نمرات دروس (اعم از قبولی و مردودی) در کارنامه ثبت و در محاسبه میانگین نمرات  نیمسال و کل منظور  می شود.

تبصره۱برای محاسبه میانگین نمرات هر  نیمسال و پایان دوره، از آنجا که حداقل ارزش ساعتی هر درس ۶۱ ساعت  میباشد، نمره هر درس در ضریب ارزش ساعتی آن ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها (در تمامی دروسی که دانش پژوه برای آن ها نمره قبولی یا  مردودی گرفته است) بر تعداد کل ضرایب تقسیم می شود.

تبصره۲نمره دروسی که دانش پژوه در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل نمرات دانش پژوه محاسبه می شود.

تبصره۳نمره دروس پیش نیاز تنها در کارنامه و سوابق ثبت می شود اما در احتساب میانگین ها منظور نمی شود. ماده۲۵کسی که دو بار در کلاس درس شرکت نماید اما موفق به کسب نمره قبولی نشود مجاز است بدون حضور در کلاس تنها یک نوبت دیگر، در امتحان این درس شرکت نماید تا نمره قبولی کسب نماید.

تبصره: در صورت عدم موفقیت در این امتحان، شورای آموزش در خصوص ادامه تحصیل دانش پژوه تصمیم-گیری خواهد کرد.

ماده۲۶انجام فعالیت های آموزشی – پژوهشی مانند تحقیق ضمن درس، تکالیف درسی و شرکت فعال در مباحث کلاسی، در دروس تخصصی هر نیمسال الزامی بوده و نمره آن بر اساس جدول توزیع نمرات زیر، در نمره نهایی آن درس محاسبه می گردد.

الف( فعالیت کلاسی: ۲ نمره از ۳۱ نمره؛

ب( تحقیق ضمن درس یا امتحان بین نیمسال: ۵ نمره از ۳۱ نمره؛

ج( امتحان پایان نیمسال: ۶۳ نمره از ۳۱ نمره.

تبصره۱: تحقیق ضمن درس در هر نیمسال تنها برای دو درس تخصصی در نظر گرفته می شود.

تبصره۲دانش پژوه موظف است تحقیق ضمن درس را در ظرف زمانی تعیین شده توسط استاد آن درس ارائه نماید و در صورت ارائه تحقیق پس از زمان مقرر و موافقت استاد جهت ارزیابی ۶۵ نمره اعلام شده از طرف استاد کسر م یگردد.

ماده۲۷دانش پژوه موظف است در طول مدت تحصیل یک مقاله علمی ترویجی زیر نظر معاونت پژوهش واحد آموزشی ارائه نماید، اعلام فراغت از تحصیل منوط به ارائه و پذیرش این مقاله می باشد.

فصل ششم: مشروط، انصراف، منع و ترک تحصیل

ماده۲۸دانش پژوهی که معدل نیم سال او کمتر از ۶۱ باشد، مشروط می شود.

تبصره: دانش پژوه مشروط، در نیمسال بعد نم یتواند بیش از ۶۱ ساعت از دروس ارائه شده در طول هفته را انتخاب نماید مگر اینکه نیم سال آخر سال تحصیلی او باشد.

ماده۲۹در موارد ذیل  دانش پژوه از ادامه تحصیل منع  میشود:

۱. در دو نیم سال متوالی یا سه نیم سال غیر متوالی مشروط شود.

۲. در حداکثر مدت زمان طول تحصیل موفق به گذراندن دروس نشود.

۳.  بدون درخواست مرخصى، در انتخاب درس شرکت نکند.

۴. منع به دلیل مسائل غیر آموزشی، به تشخیص مراجع ذی صلاح.

تبصره: افراد منع شده از تحصیل به غیر از بند چهارم، اگر برای اتمام دوره تحصیلی خود، حداکثر۶۱ ساعت درسی در هفته باقی داشته باشند، با داشتن عذرموجه به تشخیص شورای آموزش واحد آموزشی م یتوانند در اولین نیمسال بعد از منع تحصیلشان، آن دروس را اخذ نموده و پرونده تحصیل خود را تکمیل نمایند.

ماده۳۱دانش پژوهی که بخواهد از تحصیل انصراف دهد، باید درخواست خود را به صورت مکتوب به معاونتآموزش واحد آموزشی تسلیم نماید. این دانش پژوه می تواند در فاصله حداکثر ۶۵ روز از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

ماده۳۱شرکت نکردن در تمامی دروس یک نیم سال بدون عذر موجه، ترک از تحصیل محسوب می شود.

فصل هفتم: بازپذیری

ماده۳۲. بازپذیری شامل دانش پژوهی  میشود که پس از گذراندن تعدادی از دروس واحدهای آموزشی تخصصی از تحصیل انصراف داده و مجدداً قصد ادامه تحصیل دارد مشروط به اینکه بیش از دو سال از زمان انصراف او نگذشته باشد.

تبصره۱دانش پژوهی که پس از پذیرش نهایی ،سابقه قبولی یک نیمسال را در پرونده تحصیلی خود ندارد، شامل این قانون نمی شود.

تبصره۲دانش پژوهی که تمامی درس های خود را گذرانده  و تنها پایاننامه او باقی مانده است، شامل قوانین بازپذیری نمی شود، و چنانچه سنوات تحصیلی وی از حداکثر مجاز نگذشته باشد جهت دریافت مدرک فارغ التحصیلی پس از هماهنگی با معاونت آموزش واحد آموزشی، باید اقدام به نگارش پایاننامه نماید.

ماده۳۳. دانش پژوه متقاضی بازپذیری، چنانچه کمتر از نصف  درسهای دوره تحصیلی تخصصی خود را گذرانده  است باید در آزمون ورودی شرکت نماید و در صورتی که نصف یا بیشتر دروس تخصصی را گذرانده باشد برای ادامه تحصیل پس از موافقت شورای آموزش واحد آموزشی، باید در آزمون بازپذیری داخلی شرکت نماید.

تبصره: نحوه برگزاری آزمون بازپذیری داخلی و منابع آن توسط شورای آموزش واحد آموزشی تعیین  می گردد.

ماده۳۴پس از قبولی در آزمون بازپذیری ،تمام نمرات قبولی دانش پژوه در دوره سابق تحصیلی، در کارنامه تحصیلی جدید ثبت می گردد.

تبصره: در کارنامه تحصیلی و گواهی نمرات دانش پژوه  بازپذیری شده، اصل مساله پذیرش مجدد و نمرات پذیرفته شده جداگانه متذکر می گردد.

فصل هشتم: میهمان و انتقال

ماده۳۵. در  مواردی که دانش پژوه به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت واحدهای آموزشی مبدأ و مقصد به عنوان دانش پژوه میهمان، حداکثر برای دو نیم سال، محل تحصیل خود را تغییر دهد.

تبصره۱میهمان شدن دانش پژوه، مشروط به این است که حداقل یک نیم سال تحصیلی موفق خود را در واحد آموزشی مبدأ گذرانده باشد.

تبصره۲: میهمان شدن برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت واحدهای آموزشی مبدأ و مقصد، بلامانع است. 

ماده ۳۶. تحصیل دانش پژوه میهمان مطابق مقررات آموزشی واحد آموزشی مقصد انجام می شود.

ماده۳۷واحد آموزشی مقصد موظف است پس از برگزاری امتحانات در پایان هر نیم سال، گزارش نمرات درسی دانش پژوه میهمان و موارد ضروری دیگر را حسب نیاز، جهت ثبت در پرونده و کارنامه تحصیلی به واحد آموزشی مبدأ ارسال نماید.

ماده ۳۸. انتقال به معنی تغییر دائم محل تحصیل دانش پژوه از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر در همان رشته و همان مقطع است که با موافقت واحدهای آموزشی و مراکز مدیریت استانی مبدأ و مقصد با شرایط زیر امکانپذیر است:

  1. ادامه تحصیل دانش پژوه در واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مبدأ از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
  2.  متقاضی حداقل یک نیمسال موفق از دوره آموزشی خود را در واحد آموزشی مبدأ گذرانده باشد و نمره قبولی کسب کرده باشد.
  3. نمره قبولی او در آزمون ورودی )کتبی و مصاحبه( از نمره آخرین نفر واحد آموزشی مقصد در سال آزمون ورودی کمتر نباشد.
  4. درس های باقی مانده دانش پژوه کمتر از  ۶۲  ساعات دروس نباشد.

     تبصره: در صورتی که تعداد درس های باقی مانده کمتر از میزان مذکور باشد، باید از قانون دانش پژوه میهمان استفاده نماید.

  1. میانگین کل نمرات دروس گذرانده شده هنگام انتقالی، حداقل ۶۱ باشد.

ماده ۳۹دانش پژوه متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر دلیل، کتباً و حداقل شش هفته قبل از شروع  نیمسال تحصیلی به معاونت آموزش واحد آموزشی مبدأ تسلیم نماید .واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته ،موافقت خود را به همراه تقاضانامه دانش پژوه به واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مقصد ارسال کند.

ماده ۴۱واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مقصد لازم است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی نظر خود را به واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مبدأ اعلام دارد.

ماده ۴۱ : در صورت موافقت با انتقال ،پرونده تحصیلی دانش پژوه از واحد آموزشی مبدأ به واحد آموزشی مقصد ارسال، و ارتباط دانش پژوه با واحد آموزشی مبدأ قطع می شود.

تبصره: گواهی فراغت از تحصیل دانش پژوه انتقالی توسط واحد آموزشی مقصد صادر می شود.

ماده۴۲انتقال  دانش پژوه در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

فصل نهم: تطبیق و پذیرش دروس

ماده۴۳دانش پژوهی که دروس غیر تخصصی )عمومی – پیش نیاز ( را در واحد آموزشی دیگری گذرانده  باشد، نمرات آن دروس با شرایط زیر پذیرفته  میشود:

  1. واحد آموزشی مبدأ، مورد تأیید شورای واحد آموزشی مقصد باشد.
  2. درس جایگزین باید حداقل ۸۱% با درس اصلی همخوانی محتوایی داشته باشد و از نظر تعداد ساعت نیز کمتر نباشد.

تبصره۱تشخیص اشتراک محتوایی با شورای آموزش یا گروه علمی می باشد.

     ۳. نمره دروس گذرانده شده کمتر از ۶۱ نباشد.

تبصره۲در صورتی که نمره درس جایگزین ،۶۳ تا ۶۱ باشد، باید پس از انتخاب درس فقط در امتحان آن درس شرکت نماید.

    ۴ . بیش از چهار سال از زمان دریافت نمره دروس گذرانده شده نگذشته باشد.

    ۵. دروس دوره های فشرده و پایان نامه قابل معادل سازی نیست.

ماده۴۴پذیرش نمره دروس تخصصی ،در صورتی که از۶۱ کمتر نباشد تنها جهت عدم شرکت در کلاس است و باید در امتحان آن درس شرکت کند.

تبصره : رعایت بندهای ۵،۱،۳،۶ مذکور در ماده ۱۲ نیز ضروری است.

ماده۴۵دروس پذیرفته شده، با عناوین دروس واحد آموزشی مقصد ثبت می گردد.

ماده۴۶. دروس یکه نمرات آن پذیرفته می شود جزء حداقل و حداکثر ساعات مجاز در یک هفته به حساب نمی آید و به ازای هر ۶۱ ساعت درس در هفته که نمره آن ثبت شده، یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل دانش پژوه کسر  می گردد.

ماده۴۷نمرات دروس پذیرفته شده در کارنامه تحصیلی در جدول نمرات ثبت می گردد و در محاسبه میانگین کل دانش پژوه، منظور خواهد شد.

فصل دهم: پایان نامه

ماده۴۸. تدوین پایاننامه به ارزش ۶۶۳ ساعت عملی، آخرین بخش دوره سطح سه است که طی آن دانشپژوه موظف است در یکی از زمینه های مربوط به رشته یا گرایش تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما و مشاور به تحقیق و پژوهش بپردازد. تدوین پایاننامه و کسب امتیاز لازم، شرط دریافت دانشنامه سطح سه است.

ماده۴۹. مراحل تدوین  پایاننامه طبق دستورالعملی  است که از سوی مدیریت مراکز تخصصی اعلام می گردد.

ماده۵۱. دانشپژوه موظف است پس از گذراندن حداقل یک دوم از  ساعت های درسی و حداکثر دو سوم ، موضوع  پایاننامه و طرح تفصیلی خود را پیشنهاد نماید.

تبصره: انتخاب درس دانش پژوه پس از اتمام دو سوم ساعات دروس منوط به تصویب طرح تفصیلی پایاننامه می باشد و در غیر این صورت، ادامه تحصیل وی نیازمند اجازه شورای آموزش واحد آموزشی  می باشد.

فصل یازدهم: فراغت از تحصیل

ماده۵۱دانش پژوهی که کلیه دروس آموزشی عمومی و تخصصی را طبق برنامه مصوب با موفقیت گذرانده و از پایان نامه خود دفاع کرده باشد فارغ التحصیل آن دوره محسوب  میشود.

ماده۵۲مدرک علمی به دانش پژوهانی اعطا می شود که دوره تحصیلی را بر اساس ضوابط مصوب و در مدت مجاز گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنان حداقل ۶۱ باشد.

ماده۵۳. در صورتی که معدل دانش پژوه کمتر از ۶۱ باشد، در مدت مجاز تحصیل  میتواند از درس هایی که نمره کمتر از ۶۱ دارد با رعایت حداکثر سقف مجاز ساعات درسی یک نیم سال، مجدداً در یک نیم سال انتخاب درس نموده و در امتحان آن شرکت نماید تا میانگین کل نمرات خود را جبران نماید. در این صورت نمرات جدید، جایگزین نمرات قبلی ،در کارنامه دانش پژوه می شود و در میانگین کل نمرات او محاسبه می شود.

تبصره: به دانش پژوهی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود نمرات خود را جبران نماید، مدرک این دوره تعلق نمی گیرد و تنها گواهی گذراندن واحدهای درسی و ریز نمرات همراه با تصریح به نقص در معدل نهایی به وی داده  می شود.

ماده۵۴زمان فراغت از تحصیل در مقطع سطح  سه تاریخ دفاع از پایان نامه ، میباشد.

ماده۵۵. این آیین نامه با یک مقدمه، یازده فصل، ۵۵ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۵/۱۱/۶۲۶۱  به تأیید معاون آموزش  حوزه های علمیه رسید و از این تاریخ مورد عمل و اجراء و جایگزین  آیین نامه سابق قرار  می گیرد.

معاونت آموزش حوزه های علمیه

https://mfalsafe.ir/?p=115008  : لینک کوتاه به این مطلب

جهت دریافت فایل pdf  این مطلب به این جا بروید