آیین نامه اموزشی

بسمه تعالی

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

مدیریت مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی 

آیین نامه آموزشی سطح دو رشته های تخصصی

مقدمه

به منظور ایجاد نظم بیشتر در اجرای برنامه های آموزشی و وحدت رویه در اصول اجرایی واحدهای آموزشی تخصصی، آییننامه آموزشی سطح دو رشته های تخصصی با لحاظ مصوبات شورای محترم عالی حوزه های علمیه، جهت تسهیل و تسریع در امور آموزشی مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ میگردد.

تعاریف

الف) مقطع تحصیلی:

مدت زمان معینی که در آن مجموعه ای از دروس منسجم، هماهنگ و به هم وابسته در یک رشته یا گرایش تحصیلی ارائه می شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک حوزوی سطح دو، سطح سه و سطح چهار منجر شود.

 ب) رشته تخصصی:

یعنی مرحله اى از علوم و معارف اسلامى که طلاب شررکت کننده در آن  پس  از گذراندن  مجموعه هاى از برنامه هاى آموزشى، تربیتى و  پژوهشى، توانایى  پاسخ گویى استدلالى به مسایل مربوط را  پیدا مى کنند.

ج) گرایش تخصصی:

جهت گیری تخصصی در یک رشته تحصیلی است.

د) مرکز تخصصی:

واحد آموزشی حوزوی است که یکی از رشته های تخصصی مورد نیاز را با گرایش های مربوطه ارائه نماید.

هـ) مؤسسه آموزش عالی:

واحد آموزشی حوزوی است که دو یا چند رشته تخصصی مورد نیاز را با گرایش های مربوطه ارائه نماید .

و) دانش پژوه:

طلبه ای است که در یکی از  رشته های تخصصی تحصیل  میکند.

ز) شورای واحد آموزشی(شورای مرکز/مؤسسه):

مجموعه ای از مسئولان واحد آموزشی شامل رئیس، معاونان، مدیران  گروههای آموزشی، دو نفر از اعضای هیئت علمی، به انتخاب رئیس واحد آموزشی که اعضای حقیقی آن، با حکم رئیس به مدت دو سال به عضویت شورا، منصوب می شوند. ریاست شورا، بر عهده رئیس واحد آموزشی است و نائب رئیس آن، معاون آموزش خواهد بود.

ح) شورای آموزش واحد آموزشی:

مجموعه ای است متشکل از معاون آموزش، معاون  ژوهش، و مدیرگروه آموزشی )به حسب مورد ( که ریاست این شورا به عهده معاون آموزش خواهد بود.

ط) گروه آموزشی:

متشکل از حداقل سه نفر از اعضای هیئت علمی یا مدرسین رشته یا گرایش های مربوطه است.

ی) ساعت درس:

مقدار زمان اختصاص یافته به یک درس می باشد که حداقل ۶۱ ساعت می باشد.

ک) بازپذیری:

پذیرش مجدد دانش پژوهی که  ز از گذراندن تعدادی از دروس واحد آموزشی انصراف داده و مجدداً قصد ادامه تحصیل دارد.

فصل اول: نظام آموزشی

 ماده۱. نظام آموزشی در دوره تخصصی سطح دو مبتنی بر نظام ساعتی – درسی- نیم سالی است و ارزش هر درس با تعداد ساعت های برگزاری آن درس سنجیده م یشود و قبولی یا عدم قبولی دانش  ژوه در یک درس به همان درس محدود است.

ماده۲. هر عنوان درسی مقدار یا میزان درسی است  که مفاد و محتوای  آن به صورت نظری حداقل ۶۱ ساعت و به صورت عملی یا مطالعاتی حداقل ۲۳ ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی محاسبه م یشود.

ماده۳. طول مدت تحصیل در رشته های تخصصی در سطح ۳ با احتساب تحقیق  ایانی حداقل ۱ نیم سال، و حداکثر ۸ نیم سال می باشد.

ماده۴. هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال بوده و هر نیمسال شامل حداقل ۶۱ و حداکثر ۶۱ هفته آموزشی و دو هفته برای امتحانات است که بر اساس تقویم آموزشی سالانه مدیریت مراکز تخصصی تنظیم می گردد.

تبصره۱: درصورتی که در یک عنوان درسی تعداد جلسات برگزار شده  به حد نصاب )حداقل ۶۱جلسه( نرسد یا به گونه ای باشد که ارائه محتوای درسی به صورت کامل انجام نپذیرد آموزش موظّّف است این نقیصه را با برگزار نمودن جلسات جبرانی ترمیم نماید. برگزاری امتحان آن درس در  ایان نیمسال منوط به اتمام ساعات درسی مورد نیاز می باشد.

تبصره۲: در صورتی که تعداد جلسات برگزار شده در یک عنوان درسی به علت عدم حضور استاد ،کمتر از نصف حد نصاب لازم باشد آموزش موظف است استاد دیگری را برای ادامه درس انتخاب و دعوت نماید در غیر این صورت آن ماده درسی نا تمام تلقی شده و باید در نیم سال بعدی ادامه یابد.

ماده۵. واحدهای آموزشی تخصصی به تشخیص شورای واحد آموزشی، می توانند در هر سال تحصیلی  یکنیم سال تابستانی در مدت ۱ هفته آموزشی با رعایت تبصره یک ماده ۱ برگزار نمایند.

تبصره: شرکت دانش ژوهان در نیم سال تابستانی اختیاری است.

فصل دوم: نام نویسی و انتخاب درس

ماده۶.  ذی رفته شدگان تحصیل درسطح ۳  رشتههای تخصصی با شرایط زیر در واحدهای آموزشی تخصصی نامنویسی می شوند:

الف( قبولی در آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی؛ ب( احراز صلاحیت اخلاقی؛ ج(ارائه گواهی اتمام سطح۶؛

د( مراجعه در مدت زمان تعیین شده توسط واحد تخصصی.

تبصره:  ذیرفته شدگان مشغول به تحصیل در یک استان در صورتی  میتوانند در واحد آموزشی تخصصی استان دیگر شرکت نمایند که قبل از نامنویسی، نسبت به انتقال  رونده تحصیلی خود به استان مقصد و ارائه گواهی تأیید انتقال به مرکز مدیریت استان مقصد اقدام نموده باشند.

ماده ۷. دانش ژوه موظف است در هر نیمسال برای انتخاب درس اقدام نماید. عدم اقدام بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال، به منزله ترک از تحصیل خواهد بود.

تبصره۱: در صورت عدم مراجعه دانش ژوه در زمان مقرر با عذر موجه، حداکثر تا دو هفته  ز از شروع نیم سال تحصیلی، حق انتخاب درس خواهد داشت ولی غیبت های این مدت برای وی منظور می گردد و  ز از این مدت حق انتخاب و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد و آن نیمسال به عنوان مرخصی تحصیلی برای وی محسوب می شود.

تبصره۲: مدت زمان این مرخصی جزء مدت مجاز تحصیل محسوب م یشود.

ماده۸.  دانش ژوه می تواند در هر نیمسال تحصیلی، حداقل ۸ و حداکثر ۶۳ ساعت از دروس ارائه شده در هفته را انتخاب نماید.

تبصره۱: در صورتی که میانگین نمرات نیمسال قبل دانش ژوه حداقل ۶۸باشد می تواند در نیمسال بعد حداکثر ۶۱ ساعت از دروس ارائه شده در هفته را انتخاب نماید.

تبصره ۲: درصورتی که مواد آموزشی یک واحد آموزشی بیش از ۶۳۸۱ ساعت باشد دانش ژوه می تواند در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۶۳ و حداکثر ۶۱ ساعت از دروس ارائه شده در هفته را انتخاب نماید.

تبصره۳: در آخرین نیمسال تحصیلی، دانش ژوه از رعایت شرط حداقل و حداکثر مجاز انتخاب درس به شرط آن که از سقف ۶۱ ساعت در هفته تجاوز نکند معاف است.

تبصره۴: در صورتی که برای فراغت از تحصیل ،حداکثر ۱۱ ساعت از دروس باقی مانده باشد، دانش ژوهمی تواند با موافقت شورای آموزش واحد آموزشی و هماهنگی با استاد مربوطه ، امتحان آن درس را در طول نیم سال به صورت معرّّفی به استاد بگذراند.

تبصره۵: دانش ژوهی که به صورت مشروط )معدل زیر ۶۱( اخذ درس می کند جز در آخرین نیم سال تحصیلی خود، حق انتخاب بیش از ۸ ساعت درس در هفته را در آن نیم سال ندارد.

ماده۹. در نیم سال تابستانی مقدار ساعت درس در مجموع ۶۱ ساعت خواهد بود.

ماده۱۱. دانش  ژوه می تواند در آغاز هر نیمسال تحصیلی، تا دو هفته  ز از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس را اضافه یا حذف نماید مشروط بر آن که تعداد واحدهای انتخابی وی از حداکثر و حداقل مجاز تجاوز نکند.

ماده ۱۱. در صورت اضطرار، دانش  ژوه می تواند تا ۵ هفته به  ایان نیم سال تحصیلی، یکی از درس های خود را با تأیید شورای آموزش واحد آموزشی حذف نماید، مشروط بر آن که تعداد واحدهای باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نباشد.

 

فصل سوم: حضــور و غیــاب

ماده۱۲. حضور دانش  پژوه در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و  پژوهشی دوره، الزامی است.

تبصره۱: ساعات غیبت دانش  پژوه در هر درس نباید از یک پنجم تمامی ساعات برگزارشده آن درس فراتر رود.

تبصره۲: در صورتی که غیبت دانش  پژوه در هر درس بیش از یک پنجم گردد و غیبت وی موجرره تشخیص داده شود ،آن درس حذف می شود، در چنین وضعیتی رعایت حداقل ساعات درس الزامی نیست و دانش پژوه موظف است پس از اخذ مجدد این درس، در کلاس و امتحان آن درس شرکت نماید. 

تبصره۳: غیبت غیرموجه بیش از حد مجاز در هر درس، منجر به ثبت نمره صفر در آن درس است و دانش پژوه موظف است پس از اخذ مجدد این درس، در کلاس و امتحان آن شرکت نماید .

ماده۱۳. سه تأخیر تا ۶۱ دقیقه در هر ساعت درس، معادل یک ساعت غیبت محسوب می گردد.

ماده۱۴. غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب ثبت نمره صفر در آن درس شده و دانش پژوه موظف است با انتخاب مجدد درس، و هماهنگی با استاد در امتحان آن شرکت نماید.

ماده۱۵. در صورت غیبت موجه در امتحان، آن درس گزارش نشده اعلام می گردد و دانش پژوه باید در اولین فرصت ارائه آن درس، در امتحان آن شرکت نماید.

ماده ۱۶. تشخیص موجه بودن غیبت دانش پژوه بر عهده معاون آموزش واحد آموزشی یا مدیر گروه واحد آموزشی می باشد.

 

فصل چهارم: مرخصی تحصیلی

ماده۱۷. هر دانش پژوه در طول دوره تحصیلی خود، با تأیید معاون آموزش می تواند حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند و مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل وی محسوب خواهد شد.

تبصره: استفاده از مرخصی تحصیلی در نیم سال اول دوره، مجاز نمی باشد مگر در موارد ضروری، به تشخیص شورای آموزش واحدآموزشی.

ماده۱۸. زمان درخواست مرخصی از یک ماه قبل از انتخاب درس تا  ایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال است.

فصل پنجم: ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی

ماده۱۹. ارزشیابی  یشرفت تحصیلی دانش  ژوه در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت علمی در کلاس ،ارجاعات علمی، تحقیق درسی و نتیجه امتحان  ایان نیمسال صورت می گیرد.

تبصره: برگزار ی امتحان   ایان نیم سال برای هر  درس نظری الزامی است.

ماده۲۱. معیار ارزشیابی  یشرفت تحصیلی نمره درس است و نمرات هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین  میگردد و استاد هر درس، مرجع ارزیابی دانش ژوه در آن درس است.

 ماده۲۱. حداقل نمره قبولی در هر درس ۶۳ است. در صورتی که دانش  ژوه موفق به کسب نمره قبولی نشود ملزم به اخذ مجدد درس، شرکت در کلاس و امتحان آن درس می باشد .

تبصره: دانش ژوه م یتواند در صورت کسب نمره ۶۱ تا ۶۳ با اخذ مجدد درس تنها یک بار دیگر در امتحان آن درس شرکت نماید.

ماده۲۲. استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر  درس را حداکثر ۶۱ روز  ز  از برگزاری  امتحان آن  درس به معاونت آموزش  مرکز اعلام نماید.

ماده۲۳ . دانش ژوه می تواند نسبت به نمره ای که کسب نموده درخواست تجدید نظر نماید.

تبصره۱: حداکثر زمان درخواست تجدید نظر برای دانش ژوه ۶۱ روز  ز از اعلام نتایج امتحان می باشد.

همچنین اعلام نتیجه نهایی توسط استاد نیز حداکثر ۶۱ روز است.

تبصره۲: نمرات اخذ شده دانش ژوه،  ز از اتمام زمان رسیدگی به اعتراضات و تجدید نظر ، غیر  قابل تغییر است.

ماده۲۴ . تمامی نمرات دروس )اعم از قبولی و مردودی( در کارنامه ثبت و در محاسبه میانگین نمرات نیمسال و کل منظور  میشود.

تبصره۱: برای محاسبه میانگین نمرات هر نیمسال و  ایان دوره، از آن جا که حداقل ارزش ساعتی هر درس ۶۱ ساعت           میباشد، نمره هر درس در ضریب ارزش ساعتی آن ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها )در تمامی دروسی که دانش  ژوه برای آنها نمره قبولی یا مردودی گرفته است( بر تعداد کل ضرایب تقسیم می شود. تبصره۲: نمره دروسی که دانش ژوه در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل نمرات دانش- ژوه محاسبه می شود.

تبصره۳: نمره دروس  یش نیاز تنها در کارنامه و سوابق ثبت می شود اما در احتساب میانگین ها منظور نمی شود.

ماده۲۵. کسی که دو بار در کلاس درس شرکت نماید اما موفق به کسب نمره قبولی نشود مجاز است بدون حضور در کلاس تنها یک نوبت دیگر، در امتحان این درس شرکت نماید تا نمره قبولی کسب نماید.

تبصره: در صورت عدم موفقیت در این امتحان شورای آموزش در خصوص ادامه تحصیل دانش ژوه تصمیم-گیری خواهد کرد.

ماده۲۶. انجام فعالیت های آموزشی –  ژوهشی مانند تحقیق ضمن درس، تکالیف درسی و شرکت فعال در مباحث کلاسی، در دروس تخصصی در هر نیم سال الزامی بوده و نمره آن بر اساس جدول توزیع نمرات زیر، در نمره نهایی آن درس محاسبه میگردد:

الف( فعالیت کلاسی: ۲ نمره از ۳۱ نمره؛

ب( تحقیق ضمن درس یا امتحان بین نیم سال: ۵ نمره از ۳۱ نمره؛ ج( امتحان  ایان نی مسال: ۶۳ نمره از ۳۱ نمره.

تبصره ۱: تحقیق ضمن درس هر نیم سال تنها برای یک درس تخصصی در نظر گرفته م یشود.

تبصره۲: دانش ژوه موظف است تحقیق ضمن درس را در ظرف زمانی تعیین شده توسط استاد آن درس ارائه نماید و در صورت ارائه تحقیق  ز از زمان مقرر و موافقت استاد جهت ارزیابی ۶۵ نمره اعلام شده از طرف استاد کسر می گردد.

فصل ششم: مشروط، انصراف، منع و ترک از تحصیل

ماده ۲۷. دانش پژوهی که معدل نیم سال او کمتر از ۶۱ باشد، مشروط می شود.

تبصره: دانش  پژوه مشروط، در نیم سال بعد نمی تواند بیش از ۸ ساعت از دروس ارائه شده در طول هفته را انتخاب نماید مگر این که نیمسال آخر سال تحصیلی او باشد.

ماده ۲۸. در موارد ذیل دانش پژوه از ادامه تحصیل منع می شود:

 1. در دو نیمسال متوالی یا سه نیمسال غیر متوالی مشروط شود.
 2. در حداکثر مدت زمان طول تحصیل موفق به گذراندن دروس نشود.
 3. بدون درخواست مرخصى، در انتخاب درس شرکت نکند.
 4. منع به دلیل مسائل غیرآموزشی، به تشخیص مراجع ذی صلاح.

تبصره: افراد منع شده از تحصیل به غیر از بند چهارم، اگر برای اتمام دوره تحصیلی خود، حداکثر ۸ ساعت درسی در هفته باقی داشته باشند، با داشتن عذر موجه به تشخیص شورای آموزش واحد آموزشی می توانند در اولین نیم سال بعد از منع تحصیلشان، آن دروس را اخذ نموده و  رونده تحصیل خود را تکمیل نمایند.

ماده۲۹. دانش  پژوهی که بخواهد از تحصیل انصراف دهد، باید درخواست خود را به صورت مکتوب به معاونت آموزش واحد آموزشی تسلیم نماید. این دانش  پژوه می تواند در فاصله حداکثر ۶۵ روز از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.  ز از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

ماده۳۱. شرکت نکردن در تمامی دروس یک نیم سال بدون عذر موجه ترک از تحصیل محسوب می شود.

فصل هفتم: بازپذیری

ماده۳۱. بازپذیری شامل دانش  پژوهی می شود که  پس از گذراندن تعدادی از دروس واحدهای آموزشی تخصصی از تحصیل انصراف داده و مجدداً قصد ادامه تحصیل دارد مشروط به این که بیش از دو سال از زمان انصراف او نگذشته باشد.

تبصره۱: دانش  پژوهی که  پس از  پذیرش نهایی ،سابقه قبولی یک  نیمسال را در  پرونده تحصیلی خود ندارد ،شامل این قانون نمی شود.

تبصره۲:  دانش پژوهی که تمامی درس های خود را گذرانده و تنها تحقیق   ایانی آن باقی مانده است، شامل قوانین باز پذیری نمی شود، و چنانچه سنوات تحصیلی وی از حداکثر مجاز نگذشته باشد جهت دریافت مدرک  فارغ التحصیلی  پس از هماهنگی با معاونت آموزش واحد آموزشی، باید اقدام به نگارش تحقیق  ایانی نماید.

ماده ۳۲: دانش پژوه متقاضی بازپذیری، چنانچه کمتر از نصف درس های دوره تحصیلی تخصصی خود را گذرانده است باید در آزمون ورودی شرکت نماید و در صورتی که نصف یا بیشتر دروس تخصصی را گذرانده باشد برای ادامه تحصیل پس از موافقت شورای آموزش واحد آموزشی، باید درآزمون بازپذیری داخلی شرکت نماید.

تبصره: نحوه برگزاری آزمون بازپذیری داخلی و منابع آن توسط شورای آموزش واحد آموزشی تعیین می گردد.

ماده ۳۳. پس از قبولی در آزمون بازپذیری،تمام نمرات قبولی دانش پژوه در دوره سابق تحصیلی، در کارنامه تحصیلی جدید ثبت می گردد.

تبصره: در کارنامه تحصیلی و گواهی نمرات دانش پژوه بازپذیری شده، اصل مساله  پذیرش مجدد و نمرات پذیرفته شده جداگانه متذکر  می گردد.

فصل هشتم: میهمان و انتقال

ماده ۳۴. در مواردی که  دانش پژوه به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد،  میتواند با موافقت واحدهای آموزشی مبدأ و مقصد به عنوان دانش  پژوه میهمان، حداکثر در دو نیمسال، محل تحصیل خود را تغییر دهد.

تبصره۱: میهمان شدن دانش  پژوه، مشروط به این است که حداقل یک نیم سال تحصیلی موفق خود را در واحد آموزشی مبدأ گذرانده باشد.

تبصره۲: میهمان شدن برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت واحدهای آموزشی مبدأ و مقصد، بلامانع است.

ماده ۳۵. تحصیل  دانش پژوه میهمان مطابق مقررات آموزشی واحد آموزشی مقصد انجام می شود.

ماده۳۶. واحد آموزشی مقصد موظف است  ز از برگزاری امتحانات در  ایان هر  نیمسال، گزارش نمرات درسی  دانش پژوه میهمان و موارد ضروری دیگر را حسب نیاز، جهت ثبت در  رونده و کارنامه تحصیلی به واحد آموزشی مبدأ ارسال نماید.

ماده ۳۷. انتقال به معنی تغییر دائم محل تحصیل دانش  پژوه از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر در همان رشته و همان مقطع است که با موافقت واحدهای آموزشی و مراکز مدیریت استانی مبدأ و مقصد با شرایط زیر امکان  ذیر است:

 1. ادامه تحصیل دانش پژوه در واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مبدأ از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
 2.  متقاضی حداقل یک نیم سال از دوره آموزشی خود را در واحد آموزشی مبدأ گذرانده باشد و نمره قبولی کسب کرده باشد.
 3. ۲. نمره قبولی او درآزمون ورودی (کتبی و مصاحبه) از نمره آخرین نفر واحدآموزشی مقصد در سال آزمون ورودی کمتر نباشد.
 4. ۱. درسهای باقی مانده دانش پژوه کمتر از یک دوم ساعات دروس نباشد.

تبصره: درصورتی که تعداد  درسهای باقیمانده کمتر از میزان مذکور باشد، باید از قانون دانش پژوه میهمان استفاده نماید.

 1. میانگین کل نمرات دروس گذرانده شده هنگام انتقالی، حداقل ۶۱ باشد.

ماده۳۸. دانش پژوه متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر دلیل، به صورت کتبی و حداقل شش هفته قبل از شروع نیم سال تحصیلی به معاونت آموزش واحد آموزشی مبدأ تسلیم نماید .واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته، موافقت خود را به همراه تقاضانامه دانش  پژوه به واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مقصد ارسال کند.

 ماده۳۹. واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مقصد لازم است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی نظر خود را به واحد آموزشی و مرکز مدیریت استانی مبدأ اعلام دارد.

ماده۴۱. در صورت موافقت با انتقال،  رونده تحصیلی  دانش پژوه از واحد آموزشی مبدأ به واحد آموزشی مقصد ارسال و ارتباط  دانش پژوه با واحد آموزشی مبدأ قطع می شود.

تبصره: گواهی فراغت از تحصیل دانش   پژوه انتقالی توسط واحد آموزشی مقصد صادر میشود.

ماده۴۱. انتقال دانش  پژوه در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

فصل نهم: تطبیق و پذیرش دروس

ماده۴۲. دانش ژوهی که دروس غیر تخصصی )عمومی –  یش نیاز( را در واحد آموزشی دیگری گذرانده  باشد، نمرات آن دروس با شرایط زیر  ذیرفته می شود:

 1. واحد آموزشی مبدأ، مورد تأیید شورای واحد آموزشی مقصد باشد.
 2.  درس جایگزین باید حداقل ۸۱% با درس اصلی همخوانی محتوایی داشته باشد و از نظر تعداد ساعت نیز کمتر نباشد.

تبصره۱: تشخیص اشتراک محتوایی با شورای آموزش یا گروه علمی  می باشد.

 1. نمره دروس گذرانده شده کمتر از ۶۱ نباشد.

تبصره۲ : در صورتی که نمره درس جایگزین ،۶۳ تا ۶۱ باشد، باید  پس از انتخاب درس فقط در امتحان آن درس شرکت نماید.

 1.  بیش از چهار سال از زمان دریافت نمره دروس گذرانده شده نگذشته باشد.
 2.  دروس دوره های فشرده و اپیان نامه قابل معادل سازی نیست.

ماده۴۳.  ذیرش نمره دروس تخصصی، در صورتی که کمتر از ۶۱ نباشد تنها جهت عدم شرکت در کلاس است و باید در امتحان آن درس شرکت کند.

تبصره: رعایت بندهای ۵،۱،۳،۶ مذکور در ماده ۱۳ نیز ضروری است.

ماده ۴۴. دروس  پذیرفته شده، با عناوین دروس واحد آموزشی مقصد ثبت می گردد.

ماده۴۵. دروسی که نمرات آن  ذیرفته می شود جزء حداقل و حداکثر ساعات مجاز در هفته به حساب نمی آید و به ازای هر ۶۳ ساعت درس در هفته که نمره آن ثبت شده، یک نیم سال از مدت مجاز تحصیل  دانش پژوه کسر می گردد.

ماده۴۶. نمرات دروس  پذیرفته شده در کارنامه تحصیلی در جدول نمرات ثبت می گردد و در محاسبه میانگین کل دانش پژوه، منظور خواهد شد.

 

فصل دهم: تحقیق پایانی

ماده۴۷. تحقیق  ایانی با ارزشی معادل ۱۱ ساعت عملی به منظور توانمند سازی دانش  ژوه در بهکارگیری روش های علمی تحقیق،  بهرهبرداری از منابع رشته تخصصی و ایجاد زمینه های خلاقیت و نوآوری علمی و  ژوهشی ارائه میگردد. دانش ژوه موظف است تحقیق  ایانی را طبق دستورالعملی که از طرف معاونت  ژوهشی واحد آموزشی اعلام می گردد تدوین نماید. تدوین تحقیق  ایانی شرط دریافت دانشنامه سطح ۳ می-باشد.

 

ماده۴۸. دانش ژوه موظف است  پی از گذراندن حداقل یک دوم  از ساعت های درسی و حداکثر دو سوم ، موضوع تحقیق  ایانی و طرح تفصیلی خود را  یشنهاد نماید.

تبصره: انتخاب درس دانش ژوه  ز از اتمام دو سوم ساعات دروس منوط به تصویب طرح تفصیلی تحقیق  ایانی می باشد و در غیر این صورت، ادامه تحصیل وی نیازمند اجازه شورای آموزش واحد آموزشی می باشد.

ماده۴۹. تمامی مراحل تحقیق  ایانی در معاونت  ژوهش واحد آموزشی برگزار خواهد شد .

ماده۵۱. حداقل نمره قبولی تحقیق  ایانی ۶۱ است.

ماده۵۱. دانش پژوهی که کلیه دروس آموزشی عمومی و تخصصی را طبق برنامه مصوب با موفقیت گذرانده و تحقیق  ایانی خود را با موفقیت ارائه کرده باشد فارغالتحصیل آن دوره محسوب می شود.

ماده ۵۲. مدرک علمی به دانش پژوهانی اعطا می شود که دوره تحصیلی را بر اساس ضوابط مصوب و در مدت مجاز گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنان حداقل ۶۱ باشد.

ماده۵۳. در صورتی که معدل دانش پژوه کمتر از ۶۱ باشد، در مدت مجاز تحصیل می تواند از درس هایی که نمره کمتر از ۶۱ دارد با رعایت حداکثر سقف مجاز ساعات درسی یک نیم سال، مجدداً در یک نیم سال انتخاب درس نموده و در امتحان آن شرکت نماید تا میانگین کل نمرات خود را جبران نماید. در این صورت نمرات جدید، جایگزین نمرات قبلی، در کارنامه دانش پژوه می شود و در میانگین کل نمرات او محاسبه می شود.

تبصره: به دانش پژوهی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود نمرات خود را جبران نماید، مدرک این دوره تعلق نمی گیرد و تنها گواهی گذراندن واحدهای درسی و ریز نمرات همراه با تصریح به نقص در معدل نهایی به وی داده می شود.

ماده ۵۴. زمان فراغت از تحصیل در مقطع سطح دو تاریخ ثبت آخرین نمره میباشد.

ماده ۵۵. این آیین نامه با یک مقدمه، یازده فصل ،۵۵ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۵/۱۱/۶۲۶۱ به تأیید معاون آموزش حوزه های علمیه رسید و از این تاریخ مورد عمل و اجراء و جایگزین آیین نامه سابق قرار میگیرد.

معاونت آموزش حوزه های علمیه

  https://mfalsafe.ir/?p=114947=لینک کوتاه مطلب

جهت دریافت فایل pdf  این مطلب به این جا بروید