جلسه سیاسی با رسایی

جلسه سیاسی با رسایی
Jalase Sease Ba Rasaee (6)
Jalase Sease Ba Rasaee (6)
Aperture: 1.9
Camera: SM-J500F
Iso: 200
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Rasaee (5)
Jalase Sease Ba Rasaee (5)
Aperture: 1.9
Camera: SM-J500F
Iso: 200
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Rasaee (4)
Jalase Sease Ba Rasaee (4)
Aperture: 1.9
Camera: SM-J500F
Iso: 320
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Rasaee (3)
Jalase Sease Ba Rasaee (3)
Aperture: 1.9
Camera: SM-J500F
Iso: 250
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Rasaee (2)
Jalase Sease Ba Rasaee (2)
Aperture: 1.9
Camera: SM-J500F
Iso: 160
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Rasaee (1)
Jalase Sease Ba Rasaee (1)
Aperture: 1.9
Camera: SM-J500F
Iso: 200
Orientation: 1