جلسه سیاسی با خواجوی

جلسه سیاسی با خواجوی
Jalase Sease Ba Khajavi (5)
Jalase Sease Ba Khajavi (5)
Aperture: 1.75
Camera: Mi A2
Iso: 250
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Khajavi (4)
Jalase Sease Ba Khajavi (4)
Aperture: 1.75
Camera: Mi A2
Iso: 250
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Khajavi (3)
Jalase Sease Ba Khajavi (3)
Aperture: 1.75
Camera: Mi A2
Iso: 250
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Khajavi (2)
Jalase Sease Ba Khajavi (2)
Aperture: 1.75
Camera: Mi A2
Iso: 500
Orientation: 1
Jalase Sease Ba Khajavi (1)
Jalase Sease Ba Khajavi (1)
Aperture: 1.75
Camera: Mi A2
Iso: 320
Orientation: 1