بازدید آیت الله اعرافی از مرکز

بازدید آیت الله اعرافی از مرکز
Bazded Arafi (7)
Bazded Arafi (7)
Orientation: 1
Bazded Arafi (5)
Bazded Arafi (5)
Aperture: 1.8
Camera: HDR-PJ200E
Orientation: 1
Bazded Arafi (4)
Bazded Arafi (4)
Aperture: 1.8
Camera: HDR-PJ200E
Orientation: 1
Bazded Arafi (3)
Bazded Arafi (3)
Aperture: 1.8
Camera: HDR-PJ200E
Orientation: 1
Bazded Arafi (2)
Bazded Arafi (2)
Aperture: 1.8
Camera: HDR-PJ200E
Orientation: 1
Bazded Arafi (1)
Bazded Arafi (1)
Aperture: 1.8
Camera: HDR-PJ200E
Orientation: 1