فلسفه سیاست

فلسفه سیاسی

همانطور که می دانیم، علم سیاست، یکی از علوم انسانی است ولی فلسفه سیاست بحث های کلان تر و البته پایه ای تری را در بر می گیرد که اساس دانش علوم سیاسی است. البته فلسفه سیاست خود ریشه گرفته از انسان شناسی و جهان شناسی ای است که در مرتبه بنیادین تر از فلسفه سیاست قرار دارد.

پاسخ